NIEDOBORY WODY – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami o niedobory wody wyjaśniamy, że niedobór to różnica wskazań pomiędzy wodomierzem głównym zainstalowanym w budynku, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody (w Państwa lokalach).
W myśl Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami, tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej będący zarządcą budynków wielolokalowych rozliczania się z Dostawcą na podstawie wodomierzy głównych, natomiast różnicę wskazań (art. 6 ust. 6 pkt 3) rozlicza zgodnie z art. 26 ust. 3, dokonując wyboru metody rozliczenia, a należnościami wynikającymi z przyjętej metody obciąża osobę korzystającą z wody w lokalu w tych budynkach.
Wybraną metodę naliczenia kwoty niedoboru na poszczególne lokale określa Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/2008 z dnia 16.09.2008 r. Stwierdza on, że niedobór rozlicza się proporcjonalnie do ilości zużycia wody w poszczególnych lokalach za pomocą wskaźnika niedoboru.

Przyczyny powstawania niedoborów to m.in.:

 • próg rozruchu wodomierza (bezwładność, czułość, reakcja startowa) – wodomierze o większych średnicach mają większą bezwładność;
 • tolerancja pomiaru – na dokładność pomiaru poza klasą urządzenia ma wpływ sposób i miejsce montażu np. wodomierz zaprojektowany do pracy w poziomie będzie miał mniejszą dokładność, jeżeli zostanie zamontowany w pionie; tak samo wodomierz powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od zaworu odcinającego, kolanka czy innych krzywizn;
 • wodomierz główny powinien mieć średnicę odpowiednią do wielkości średniodobowych przepływów;
 • zacięcie wodomierza;
 • awaria nakładki radiowej – błąd lub brak odczytu;
 • występowanie w budynku lokali nieopomiarowanych;
 • przecieki na instalacji;
 • przepływ wsteczny spowodowany przebiciem na instalacji;
 • uzupełnianie instalacji c.o. lub jej napełnianie np. po spuście wody w związku z wymianą grzejników;
 • woda pozostająca w instalacji za licznikiem głównym, a przed licznikami w lokalach w momencie odczytu;
 • kradzież wody;
 • różna data odczytu liczników w lokalach i licznika głównego – nie zmienia to rzeczywistego niedoboru, ale „zafałszowuje” prawidłowy wynik (na plus bądź minus).

Na występowanie niedoboru wody i jego wielkość wpływa wiele czynników, dlatego nawet przy zastosowaniu wszelkich środków w celu jego ograniczenia, niedobór w przedziale 10%-15% stanowi normę. W naszej Spółdzielni średni niedobór od wielu lat wynosi około 4%. W budynkach, w których wodomierze są zamontowane poza lokalami w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych, niedobory są regularnie znacznie niższe (poniżej średniej) niż w budynkach z wodomierzami zainstalowanymi w lokalach.

Podobne wpisy